PALK MALTI KONTEMPORANJU
 


IL-FESTA BIL-BANDIERI
 

     

      Dramm fi tliet atti  - Olografu evokattiv
Lil Malta MIllennarja (1999)

  DRAMMI                        PUBBLIKAZZJONIJIET                     ARKIVJU                     NOTI BIJOGRAFIĊI
 

 

 

 

Posters maħruġa għall-
produzzjoni fil-Manoel
f'Novembru 2003.
Ritratti oriġinali ta' Darren
Zammit Lupi.
Disinn tal-handouts,
Oreste Calleja

 Elsa Romei, Francesca Vincenti,
Marco Spiteri, Joe Cortis u
Roberta Curmi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imma fid-dar veru li   kien hawn il-ħares, l-ispirti. U hawn għadhom. Ma tħossuhomx intom ukoll li għadhom hawn? Li kieku kelli norqod ġo dil-kamra l-lejla, x�taħsbu: tkun idea tajba?"            Marco

 

          EDIZZJONI ĠDIDA - 2017  (Hardback ISBN 978 99957 896 57)

�Il-Festa bil-Bandieri� ta� Calleja hija kummiedja li fiha present, imgħoddi u xi ftit ukoll il-ġejjieni jidhru f�xulxin b�mod li hu teatrikament effettiv. Calleja jikkummenta bla ma jippriedka fuq l-ambjent soċjali u politiku ta� Malta, u fuq l-effetti fuq is-soċjet� ta� l-emigranti li jiġu lura f�pajjiżhom; f�għadd ta� xeni joħloq effetti liriċi li jkomplu jbiegħdu lix-xogħol mir-realiżmu li spiss tant ixekkel lill-palk. Din hi kummiedja sensittiva li tuża tajjeb l-ilsien ħaj tal-palk"

Sottokumitat għad-Drama tat-Teatru Manoel (2002-2003) li għażel "Il-Festa bil-Bandieri" bħala wieħed miz-żewġ drammi li t-Teatru Nazzjonali kien lest jisponsorja għall-istaġun 2003-2004.


Ritratti mill-produzzjoni tal-2003


                                                                                            Ħajr lil Mario Mintoff għal biċċa kbira ta' dawn ir-ritratti         


IT-TFITTXIJA GĦALL-PALK MALTI
Mid-daħla tal-ktieb

Bejn Angry Young Men u Dolci Smemorie
Miktub f�1999, "Il-Festa bil-Bandieri", l-istess bħad-drammi li ktibt matul id-disgħinijiet, jipprova jikxef inkonxjament, daqskemm inevitabilment, l-esperjenza Maltija ta� l-aħħar nofs tas-seklu wieħed u għoxrin. Dan għaliex jiena nemmen fit-teatru li huwa essenzjalment realist� u li jirrakkonta ġrajjiet li ma jistgħux jinfatmu mill-identit� tas-soċjet� kontemporanja. Huwa teatru li jirrakkonta ġrajjiet ta� karattri li, bħala sfond mhux biss għandhom il-ħajja soċjali u politika ta� gżiritna, imma wkoll, u fuq kollox, jirriflettu l-ħsus, ix-xewqat, l-emozzjonijiet, it-tamiet, it-tbatija u l-qtugħ il-jies li huma ineżorabilment marbutin mal-ġrajjiet ta� pajjiż li għadda mill-ewwel nofs seklu ta� awtonomija politika li ma kienx nieqes minn konflitti, kuntrasti u kontradizzjonjiet li ddistingew lil ġensa tul dawn l-aħħar ħamsin sena.

Il-lingwa tiegħu
Madankollu, minkejja dawn ir-riflessjonijiet li wieħed jista� faċilment jintilef fihom bir-riskju li jħalli tidħol togħma ta� akkademiżmu li ftit li xejn għandu x�jaqsam mat-teatru ħaj, jiena nemmen, fuq u qabel kollox, li l-Palk Malti ma jistax jeżisti � m�għandux għalfejn jeżisti � jekk ..... ikompli

Aħna min aħna, aħna min konna
Hekk kif tul ir-rebbiegħa u s-sajf tal-2002 rajna tfewweġ polemika taħraq dwar il-qagħda tal-Palk Malti u l-validtit� tat-teatru indiġenu, illum, anakronistikament, ħamsin sena wara l-Indipendenza, jidher li għad hemm bżonn li xiħadd, xi mkien, xi darba jiftakar u jfakkar li t-teatru huwa riflessjoni ta� l-identit� tagħna... ikompli

If we get angy enough
Kien hemm żmien meta l-"angry young men" kienu s-salvazzjoni tat-teatru modern. Illum Edward Albee jgħidl li "if we get angry enough..." it-teatru nistgħu nsalvawh. Hawn Malta r-rabja tat-teatru tidher li hija biss emozzjoni effimera ...   (Ara l-artiklu kollu)


IL-FESTA BIL-BANDIERI Silta (L-Ewwel Att)

IL-MISSIER: Pero bdejt tajjeb eh. Prosit!

MARCO: Xiex?

IL-MISSIER: Hekk, din l-ewwel xena. Basta għedt ridt tevita l-melankonija! U tibda eżatt bil-mewt traġika ta� missierek. Le �prosit, eh.

IT-TIFLA tqum minn mal-mejda u tmur tpoġġi bil-qiegħda f�tarf is-sodda.
IL-MISSIER �raha�, imma MARCO għad le.                                           

MARCO: Kultant � kultant dawn m�humiex affarijiet li tista� tikkrontrollahom kif ġib u laħaq.

IL-MISSIER: X�ma tikkontrollax? Għalxiex qed tgħid � għall-ispirti? Skuża dik. Dan kollu xogħok � li qiegħed hawn jien � li m�għadnix mixħut taħt dik is-sodda fejn għamilt tlett ijiem sakemm sabuni� Ma tafx kif tfarrak għadmek kollu fuq dak il-madum kiesaħ. Imn�alla kien is-sajf!

MARCO: Jisgħobbija�

IL-MISSIER: Xiex?

MARCO: Li ma ġejtx qabel.

IL-MISSIER: Xiex jisgħobbik?

MARCO: ...Li ma sibtekx jien dak inhar. Kien it-Tnejn meta sabuk,veru? Tara kif niftakar? Il-Ħadd kelli ngħaddi narak...u kont ġejt magħha, ma� Tina (jara l-ħarsa ta� MISSIERu) �il-mara tiegħi.

IL-MISSIER: Eh, naf, smajtek, l-Awstraljana.

MARCO: �Kont ġejt magħha Malta. Meta mietet iz-zija Karm.

IL-MISSIER: U t-tfal?

MARCO: Xiex it-tfal?

IL-MISSIER: (waqt li jiftaħ il-ktieb li ġabet magħha t-TIFLA u jsibilha paġna biex toqgħod taraha) Ġibthom miegħek?

MARCO: Ma kellniex tfal dak iż-żmien.

IL-MISSIER: (akkuża) Wara ħames snin żwieġ.

---------------------------------------------------------------------------------------

 .mobi -  ePUB  -  PDF    

IT-TFITTXIJA GĦALL-PALK MALTI

....It-teatru huwa riflessjoni ta� l-identit� tagħna, u ... fuq kollox il-kitba għall-palk, l-istess bħal kull kitba kreattiva, toħroġ u titnissel mill-memorja kollettiva ta� ġensna u kapaċi tikxef u tħalli warajha xhieda ta� aħna min aħna u aħna min konna. (ikompli)
 


INTERVISTA
minn MARIO AZZOPARDI :
FOKUS
IL-MUMEN
T

2 ta' Novembru 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADRAMMI                                PUBBLIKAZZJONIJIET                            ARKIVJU                         NOTI BIJOGRAFIĊI