PALK MALTI
KONTEMPORANJU

 

U l-Anġlu Ħabbar...                                                          

                                 DRAMMI                          PUBBLIKAZZJONIJIET                    ARKIVJU               NOTI BIJOGRAFIĊI    
 
   

Silta                                                                                                     2 att, 1 xena

 
 

Every act of rebellion expresses a nostalgia for innocence and an appeal to the essence
of being.
Camus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skript tad-dramm

 

 

 
IL-ĦADDIEM: ...Nudi, qatt pinġejt?
KAREN:        ...Kemm-il darba!
IL-ĦADDIEM: Mela tapprezza. Jew forsi għax ma tridx tpinġi raġel?
KAREN:        M’għandux x’jaqsam!
IL-ĦADDIEM: Ok mela. Nissettjalek jien, tajjeb?...
KAREN:       Tissettjali?
IL-ĦADDIEM: Il-poża!
KAREN:       Ah! Anki dwar il-pożaturi tifhem issa?
IL-ĦADDIEM: Xi ftit. It-tifel għandu ħafna kotba. Rajthom kemm-il darba...
KAREN:       M’għandix dubju!
IL-ĦADDIEM: ...Naf kif għandek toqgħod tibżax...
KAREN:       Kotba ta’ l-anatomija dawn ikolli ngħid.
IL-ĦADDIEM: Anatomija. U fotografija. Kont dilettant tal-fotografija meta kont żgħir...
KAREN:       Aħa! Mela allura tifhem xi ftit fl-arti.
IL-ĦADDIEM: Xi ftit. Għala le?
KAREN:       U fid-disinn.
IL-ĦADDIEM: Xi ftit.
KAREN:       Really? Veru? (turi lejn wieħed mill-bibien laterali tal-gallarija bil-PN miktub fuqu) Dak il-bieb
                    mela, pereżempju . Xi tgħidli fuqu?
IL-ĦADDIEM: Xi tridni ngħidlek? X’għandu x’jaqsam?
KAREN:       Biċċa xogħol ta’ l-arti dak, ma taqbilx? Fosi rajtu. Kien wieħed mill-bibien ta’ Villa Verdagna.
                   Dik li waqqgħu s-sena l-oħra. Taf liema qed ngħidlek?
IL-ĦADDIEM: Smajt xi ħaġa...
KAREN:       Kulħadd dejjem sema’ xi ħaġa kieku. Imma osservah ftit; ma jidhirlekx li fih valur artistiku,
                    minbarra l-valur storiku?
IL-ĦADDIEM: Fih mela ma fihx!
KAREN:       Taf fejn sibtu dak? Fuq ħajt ta’ remissa. Remissa mimlija ħnieżer!
IL-ĦADDIEM: Eh iva?
KAREN:       Hekk hu.
IL-ĦADDIEM: Eħe? U dik il-kitba hemm, dik hemm kienet ukoll?
KAREN:       Hemm. U fuq il-ħajt tar-remissa. Ħażżewha fuq kollox u kullimkien.
IL-ĦADDIEM: U x’kien ħallejthom hemm dawk il-kliem allura? Dawk l-ittri? Tgħidlix li għax iżżomm magħhom!
KAREN:       Magħhom, magħna, ma’ l-oħrajn!...
IL-ĦADDIEM: ...Naqta’ rasi li għax ma stajtx tneħħi ż-żebgħa! Għalhekk! Għax inkella kont tħassar...
                     “il-kapolavur”!
KAREN:       Għalfejn kelli nneħħiha? It speaks for itself.
IL-ĦADDIEM: Eh. (iħamħam, imma jekk ma fehemx ma jurix) X’kien ma pittirtx xi kapolavur fuqha wkoll
                  
allura?
KAREN:       Ħallejtha bħala conversation piece... Jew għax diġa fiha kapolavur intrinsiku, biex insejħulu
                   hekk.
                    Għax ma kellix għalfejn immissha.
                                 IL-ĦADDIEM idawwar ħarstu lejn il-bieb l-ieħor fuq ix-xellug.

IL-ĦADDIEM: U dak allura?
KAREN:       Dak xiex?
                                IL-ĦADDIEM iħares ftit ieħor imbagħad jersaq lejh deċiż.
IL-ĦADDIEM: Ara qtajtx ħa. (iwarrab it-twavel li jgħattu l-bieb - jikxef il-kitba “PN” bil-blu)
IL-ĦADDIEM (ifaqqa’ daoqa): Eh, balleċ? Bsart tajjeb? Bsart tajjeb jew ma bsartx! Eh?
                               KAREN titbissem sodisfatta imbagħad tinfaqa’ tidħaq.
IL-ĦADDIEM: Biex qed tidħaq? Fiha biex tidħaq?
KAREN:       Le, xejn! Ċajta privata. (tidħaq)
IL-ĦADDIEM: X’ċajta?
KAREN: Int ma tifhimhiex... Ejja ngħidu li hi sempliċi conversation piece u naqtgħuha hemm. Int ma tifhimx.
IL-ĦADDIEM: Ipprova, forsi nifhem!...
                                 KAREN ixxengel rasha.
IL-ĦADDIEM: ...Ma tafx kif!
KAREN:       Xi darba forsi tifhimha. Jew għid ’il ibnek ifhemhielek, ġenju bħal dak!
IL-ĦADDIEM iħares bl-akbar reqqa, irid jifhem akkost ta’ kollox. Fl-aħħar imur u jmiss iż-żebgħa.
IL-ĦADDIEM: Di’ friska. Di’ int għamiltha.
KAREN:       Prosit! Irbaħt nofs punt!
IL-ĦADDIEM : F’ġieħ il-prularità, tgħidlix! Veru jew le?
KAREN       (xi ftit impressjonata li wasal s’hemm): PLUralità!
IL-ĦADDIEM: X’għidt jien!
KAREN:      PRUlarità! Mhux pluralità!
IL-ĦADDIEM: Jien x’għidt? Plural, (bl-Ingliż) singular. Plural! Plural-ità: X’għidt jien? Plu-ra-li-tà.
KAREN: Mhux hekk għidtha.
IL-ĦADDIEM: Mela x’għidt!
KAREN: U kieku stess għandek żball.
IL-ĦADDIEM: Xi żball? Prularità!
KAREN (tbissima): Il-pluralita. M’hux dak il-punt imma...
IL-ĦADDIEM: X’punt? Min qed isemmi punti? Min qed iżomm il-punti!
KAREN: Il-punt hu l-predittibilita...
IL-ĦADDIEM: ...Xi ħadd qed iżomm il-punti?
KAREN: ...Ħa nara, taf tgħidha? Predittibilita! Pre-dit-tibilità!
IL-ĦADDIEM: Predittidib... Predibibbilta!
KAREN: Insomma, xi ħaġa hekk. Jew tista’ ssejħilha wkoll a political statement. Dwar il-predittibilità
              tal-ġens tagħna.
IL-ĦADDIEM: Il-ġens issa?
KAREN: Il-ġens Malti. Mhux il-gazzetta.
IL-ĦADDIEM: X’gazzetta? X’int tħawwad?
KAREN: Il-gazzetta. Tal-Knisja.
IL-ĦADDIEM: Dieħla l-Knisja issa wkoll?
KAREN: Jista’ jonqos! Imħatra ma’ tafx li hemm gazzetta jisimha “Il- Ġens”.
IL-ĦADDIEM: Naf mela ma nafx! Meta kien l-aooar li xtratha ttifla? Jalla hux il-bieraħ...
KAREN: Il-bieraħ kien it-Tlieta.
IL-ĦADDIEM: Allura? U llum l-Erbgħa!
KAREN: Il-bieraħ ma...
IL-ĦADDIEM: ...u għada l-Ħamis!
KAREN: Ma jistax ikun...
IL-ĦADDIEM: ...U pitgħada l-Ġimgħa!
KAREN: Appuntu!
IL-ĦADDIEM: Appuntu!
                                       KAREN ixxengel rasha. Tqum u tmur tpoġġi t-twavel lura, did-darba
                                      
quddiem il-bieb bl-MLP fuqu, tħalli dak bil-PN mikxuf.
IL-ĦADDIEM: Għalfejn qed terġa’ taħbihom?
KAREN:       Għax hekk imorru.
IL-ĦADDIEM: Jaqaw ġej xi ħadd? Ġej il-kappillan ibierek forsi! Ma tridux jaoħbek iżżomm mal-Labour jaqaw,
                     Alla jilliberak?
KAREN: Ipprova ifhem; dik “reaction painting. Tipprova tantiċipa r-reazzjoni prevedibbli ta’ min jaraha l-ewwel
              darba. Hemm min jagħmel dak li hu mistenni minnu: jaraha, jaraha l-ewwel waħda, u jaċċettaha kif
              inhi. U hemm min jinduna, anzi, jistenna li jkun hemm bieb ieħor in-naħa l-oħra. U jkun jaf x’hemm
            fuqu...
IL-ĦADDIEM: Għaliex għandha jkollha żewġ bibien dar, ngħid jien? Eh, dik għidli.
KAREN: Għas-simetrija forsi? Jew f’ġieħ il-pluralita? Jew għax hemm min ifittex bieb ieħor...
IL-ĦADDIEM: ...Qatt rajthom jibnu dar b’żewġ bibien . Ħdejn xulxin?
KAREN: ...Hemm min ifittex bieb ieħor u allura nħallih isib bieb ieħor. U meta jsibu, hemm min jaċċettah kif
                 inhu . mingħajr ma tiġih il-kurżita jara x’hemm moħbi taħt it-twavel. ...U hemm min irid jaf
                 aktar . min jissuspetta . u ma jiflaħx ma jmurx jara x’hemm miktub fuq il-bieb l-ieħor. Jew jekk
                  hemmx xi ħaġa. Skond kemm hu akkanit...
IL-ĦADDIEM (pawsa qasira, forsi qed jipprova jifhem, josserva ż-żewġ bibien): U kieku stess poġġejthom
                    bil-maqlub.
KAREN: Bil-maqlub? Il-bibien? X’jiġifieri?
IL-ĦADDIEM: Dak ried ikun hemm, u l-ieħor hawn.
KAREN: U għaliex? Le, ħa naqta’ jien! (tħares) Minħabba ċċappetti?...
IL-ĦADDIEM: U x’ċappetti! Dak, l-MLP fuq ix-xellug, il-PN fuq il-lemin: partit tax-xellug . partit tal-lemin! Eh!
KAREN: Prosit! (iċċapċap bil-mod) Prosit. Qed nara li nitfa xjenza politika rnexxielek titgħallimha mill-              Brigata. Ċerti punti talanqas taf tammettihom kif inhuma. Għad hemm xellug u lemin għalik!
IL-ĦADDIEM (kburi bih innifsu): Għaliex le? B’daqshekk? Jien ma nistħix ngħid x’jien jien!
KAREN: Hemm min la jixtieq ikun irid jammetti li hu lemini u lanqas xellugi...
IL-ĦADDIEM: Jew wieħed jew l-ieħor . trid tkun. Tiġix tgħidli.jew xi opportunist!
KAREN: Prikonċezzjoni komuni, Infatti qed terġa’ tiddiżappuntani. Nirtira ċ-ċapċipa.
IL-ĦADDIEM: X’il-qaħbeċ! X’għidt issa? Jew wieħed jew l-ieħor!...
KAREN: Mhux bilfors.
IL-ĦADDIEM: ...Jew opportunist! Uwwejja! Tiġix tgħidli! Ma noqogħdux ngħattu x-xemx bl-għarbiel!
KAREN (daret tosserva l-bibien): Le. Definitely! Jibqgħu fejn huma. Dimensjoni oħra. Xejn xejn nara kemm
                   ikun hemm min jinduna; min bħalek ma jarax olief sal-ponta ta’ mnieħru.
                                       Taqbad il-pittura lesta minn fuq il-kavalett u tmur titfagħha fuq il-bank.
                                       IL-ĦADDIEM reġa’ qabad il-banketta f’idu u qed jistennieha.

IL-ĦADDIEM: Fejn tridni allura . Quddiem il-PN jew l-MLP?
KAREN (tipposponi d-deċiżjoni): Kieku int fejn tippreferi? Fejn tħossok komdu ...politikament?


L-ISKRIPT tad-dramm
Nota dwar l-użu
                                                                                                      LURA: U L-ANĠLU ĦABBAR..
 

 

 

 

PALK MALTI KONTEMPORANJU

 

                   NOTI BIJOGRAFIĊI                      DRAMMI                     PUBBLIKAZZJONIJIET                       ARKIVJU